Previous Game:
   Lu Qin W Yu YouHua
   Next Game:
   Wang Yang D Hong Zhi
Position Search|Player List|Rating
Player:Xu YinChuan Hong Zhi
Events:26th Wu Yang Cup Tournament all games
Opening:Pawn Right Horse VS Pawn Right Horse all games

Go to Here to see What's New.
For the Recent Games, click Here.
Xiangqi Calendar
XiangQi Database