Previous Game:
   XiangYouQuan L Ou ZhaoFang
   Next Game:
   WangZhiCheng L GaoZhongQin
Position Search|Player List|Rating
Player:GaoZhongQin WangZhiCheng
Events:2012 GaoZhongQin VS WangZhiCheng Freindly Match all games
Opening:Pawn Right Horse VS Pawn Right Horse all games

Go to Here to see What's New.
For the Recent Games, click Here.
Xiangqi Calendar
XiangQi Database