Previous Game:
   Zeng Jun W Liu wei
   Next Game:
   Cheng JiJun W Chiu YuKuen
Position Search|Player List|Rating
Player:Wei Zhi Che XingGuo
Events:2005 Chong Qing Xiangqi Championship all games
Opening:Opposite Direction Cannon 3rd Pawn Opposite Direction Cannon Left Cannon Blockade all games

Go to Here to see What's New.
For the Recent Games, click Here.
Xiangqi Calendar
XiangQi Database